VOSA CORPORATION | Joint Venture
slide homeslide home
  Việt nam English
  Home About Us News Contact us Sitemap
 

    VOSA LAND CORPORATION
    Yusen Logistics (VN) Co.,Ltd
   Branches
 
Investor Relation
» THÔNG BÁO V/v BÁO CÁO THAY ĐỔI SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN
» Announcements
» 
» VOSA - Thành viên thứ 11 của VINALINES lên sàn HNX
» Charter of VOSA Corporation
» VOSA FRIENDSHIP GOLF TOURNAMENT 2014
Customer Support
» Port Information
» Legal documents
» Taiff Charges
» Thông Tư Số :01/2016/TT-BTC - Quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải
Investment
» Joint venture
»  Real Estate
» Warehouse
Weblink
Logo
  Joint Venture
VOSA LAND CORPORATION

Add      :     5th Floor, Petroland Tower, 12 Tan Trao Str., Tan Phu Ward, Dist. 7, Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel : 84.8.39140425
Fax : 84.8.39153196
E-mail : vosaland@vosaland.com

 

Yusen Logistics (VN) Co.,Ltd

Add

: HITC Building, Room 805, 239 Xuan Thuy Str., Ha Noi City, Viet Nam

Tel

: 84.4.37684641

Fax 

: 84.4.37684642

 

 

5th Floor, Petroland Tower, 12 Tan Trao Street, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel : (84 8) 54161820 | Fax : (84 8) 54161824
E-mail :vosagroup@vosagroup.com;commercial@vosagroup.com
  Home  |   About Us   |   News   |    Sitemap   
Copyright © 2007 Vosa Corporation. All right reserved. Design by VIHAN